⁠   ⁠  ⁠
logo

מדיניות פרטיות

מדיניות פרטיות זו ("מדיניות הפרטיות") מסדירה את האופן שבו אנו, עמותת התאוררות בעד הדורות הבאים (חל"צ), משתמשים במידע אישי באתר זה.

הסכמה ושינוי. מסירת פרטי הקשר, כגון שם, מספר טלפון ודואר אלקטרוני נעשית מבחירתך ומרצונך החופשי. פרטיםאלו ישמשו את העמותה או גוף אחר למטרות יצירת קשר, או למטרות אחרות הקשורותלפעילותה של העמותה. בעת השימוש באתר או בהשארת פרטים באתר, הנכם מסכימים לתנאימדיניות הפרטיות ולכל איסוף, עיבוד ושיתוף של המידע האישי למטרות המפורטות בה.

מדיניות פרטיות זו ("מדיניות הפרטיות") מסדירה את האופן שבו אנו, עמותת התאוררות בעד הדורות הבאים (חל"צ), משתמשים במידע אישי באתר זה.

יודגש,הנכם רשאים למסור את פרטיכם בלבד, ואינם רשאים למסור מידע לגבי אדם אחר.

אם אינכם מסכימים למדיניות פרטיות זו, אנא הימנעו מכל שימוש באתר או השתתפות בפעילות.אנו רשאים לשנות את מדיניות הפרטיות לפי שיקול דעתנו בכל עת, ושימוש באתר משמעותוהסכמה לתנאי מדיניות הפרטיות העדכנית באותו הזמן באתר.

1.   איזה מידע אנו אוספים וכיצד אנו אוספים אותו?
אנומקבלים או אוספים מידע בדרכים הבאות:

2.1 פרטי יצירת קשר. באמצעות משלוח טופס מקוון או טופס דומה במסגרתם תמסרו לנו מידע מסויםכגון שם, כתובת דוא״ל, מספר טלפון, ותוכן הפניה.

3.1  תמיכה באמצעות טלפון, דוא"ל, WhatsApp או באמצעים אחרים. אנו עשויים לאפשר קיום קשר עמנו במגוון אמצעים ופלטפורמות, ומשכך, כל מידע שיימסרבמסגרת הערוצים השונים, לרבות ב- WhatsApp העסקישלנו, יישמר ויעשה בו שימוש לצרכי בדיקת הבקשה, ניהול הקשר איתך והמטרות המפורטותבסעיף 3 להלן.

4.1  קבצי Log. אנו עשויים להשתמש בקבצי לוג. המידע המופיעבקבצי ה-log כולל כתובת IP, סוגדפדפן, חותמת תאריך וזמן, עמודי הפניה ויציאה, פעולות סינון, הקלקות וכל מידע אחרהעשוי להימסר לנו מהדפדפן שלך, אנו עשויים להשתמש במידע כאמור לצורך ניתוח מגמות,ניהול הפעילות, מעקב אחר תעבורת המשתמשים בפעילות ולצורך איסוף מידע דמוגרפי.

5.1  "עוגיות"וטכנולוגיות דומות. במסגרת האתר, באתר ומחוצה לו, אנו עשויים להשתמשבכלים כדוגמת ״עוגיות", קבצי זיהוי אנונימיים וטכנולוגיות מעקב אחרות, על מנתשנוכל לנהל את הפעילות, להציג בפניך מידע ופרסומים בהתאמה אישית ולשפר את חווייתהמשתמש שלך. "עוגייה" הנה קובץ טקסט קטן המשמש, למשל, לאיסוף מידע אודותפעילותך באתר על מנת לאחזר מידע שנמסר קודם לכן. "עוגיות" מסוימותוטכנולוגיות אחרות עשויות לכלול מידע הנדרש לאימות וזיהוי משתמשים. במסגרת פעילותוהתקינה של האתר, תיתכן שמירה של "עוגיות" זמניות על גבי המכשיר ממנומתבצעת הפעלת האתר. מרבית הדפדפנים מאפשרים לך לשלוט בקובצי עוגיות, כולל אם לקבלאותם או לא וכיצד להסיר אותם. ברוב הדפדפנים, אתה יכול להגדיר כי יודיעו לך אםתקבל קובץ עוגייה, או לבחור לחסום קובצי עוגיות באמצעות הדפדפן/המכשיר שלך.

6.1  כלי אנליטיקה: כמפורט בסעיף ‏4.2.  

2.   האופן שבו אנו עושים שימוש במידע אישי:
השימוש במידע אשר תמסרו לנו וייאסף על ידינו ייעשהרק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין - וזאת למטרות המפורטות להלן:

1.2.  על מנת לאפשר שימוש באתר.

2.2.  לצורך העברת הפרטים לעמותות או גופים אחרים אשר עשויים ליצור קשר עם אלו שהשאירו את פרטיהם באתר.

3.2.  על מנת ליצור עמכם קשר לצורך השלמת פרטים, לעדכנכם במידע שלדעתנו עשוי להיות רלוונטי עבורך או מסיבות אחרות.

4.2.  אנו נשתמש בכתובת הדוא"ל או הטלפון שלכם וכל אמצעי אלקטרוני אחר, על מנת לשלוח לכםעדכונים או חדשות בנוגע לשירותים או פעילויות שלנו. ככל שאינכם מעוניינים בכך,תוכלו להודיע לנו באמצעות שליחת המילים "הסר מדיוורים" באמצעות אפשרות ההסרהבדיוור שתקבל.

5.2.  למטרות תיעוד, רגולציה וצרכים משפטיים.

3.   שיתוף המידע האישי עם צדדים שלישיים
לא נעביר את המידע שמסרתם לנו לצדדים שלישיים, למעט במקרים הבאים:

2.3.  כאשר העברתהמידע כרוכה בפעילות. כך למשל, אנו עשויים להעביר מידע לנותני שירותים מטעמנו אשרמסייעים לנו בפעילות או שנשכרו לבחינת בקשות או מסמכים נלווים (למשל, רואי חשבוןויועצים מקצועיים);

3.3.  ככל שהדברנדרש במסגרת שיתופי פעולה, פונקציות, או עזרים אחרים שיתאפשרו דרך האתר;

4.3.  לספקיםהמסייעים לנו בתפעול האתר, אבטחתו וההיבטים הטכנולוגים שלו. מידע כאמור עשוי להיותמועבר גם לספקים במדינות אחרות, לרבות בארה"ב.

5.3.  בעת ניסיוןאו הפרת מדיניות פרטיות זו או בעת ניסיון או ביצוע פעולות הנחזות כמנוגדות לדין;

6.3.  במקרה שלכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים הנוגעים אלינו;

7.3.  במקרה בונדרש על פי חוק להעביר לצדדים שלישיים את פרטיך והמידע שנאסף על פעילותך באתר, אובמסגרת הגשת הבקשה, לרבות אם יתקבל צו שיפוטי המורה על מסירת המידע על אודותיך לצדשלישי או במענה לבקשה מרשות אכיפה או רשות ממשלתית או ציבורית אחרת.

8.3.    אם העמותהתארגן את פעילותה במסגרת תאגיד אחר היא תהיה זכאית להעביר לתאגיד כאמור את המידעשנאסף אודותיך.

4. כלים אנליטיים. העמותה אוספת נתונים ומבצעת ניתוחיםסטטיסטיים על אודות השימוש באתר בעצמה או באמצעות חברות אחרות, האוספות ומנתחותמידע על היקף השימוש באתר, תדירותו, מקורות הגישה של המשתמשים לאתר וכיוצא בזה.המידע הנאסף הוא סטטיסטי במהותו, והוא נועד לצרכי ניתוח, מחקר ובקרה, והעמותה רשאיתלעשות בו שימוש, לרבות להעבירו לצד שלישי, לפי שיקול דעתה.

5.   שימוש במידע אנונימי.אנו עשויים להשתמש במידע אנונימי (שאינו מאפשר זיהוי של משתמש בודד, כגון מידעסטטיסטי מצטבר אודות השימוש באתר שלנו) או לחשוף אותו לצד שלישי על מנת לשפר את פעילותינוולשפר את חוויית המשתמשים.

6.   קישורים למוצרי צד שלישי.האתר עשוי לאפשר לכם ליצור אינטראקציה עם או להכיל קישורים לחשבון צד שלישישלך ולאתרי צד שלישי אחרים, אפליקציות ושירותים שאינם בבעלותנו או בשליטתנו (כלאחד מהם "שירות צד שלישי"). אנו לא אחראים לנהלי הפרטיות אולתוכן של שירותיי צד שלישי. שים לב ששירותי צד שלישי עשויים לאסוף ממך מידע אישי.בהתאם לכך, אנו ממליצים לך לקרוא את התנאים וההגבלות ומדיניות הפרטיות של כל שירותצד שלישי בו תבחר להשתמש.

7.   אבטחה. העמותהמיישמת מערכות ונהלים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכוניםלחדירה בלתי-מורשית למחשבי העמותה ולמרותשאנו שואפים לעשות שימוש באמצעים מקובלים וסבירים על מנת להגן על המידע האישי שלך, העמותהאינה מתחייבת שהאתר יהיה חסין באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע.

8.   הזכויות שלכם והגנה על הפרטיות שלכם.אנחנו מכבדים את זכותכם לפרטיות ומעוניינים לשמור רק מידע נדרש, עדכני ומדויק.חשוב לנו לציין כי כל אדם רשאי לעיין במידע עליו המצוי אצלנו, וככל שימצא כי מידעזה אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, ניתן לפנות אלינו בבקשה מפורטת לתקן או למחוקאת המידע כאמור, בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א – 1981.

9.   דין ומקום שיפוט. עלמדיניות הפרטיות יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל, ואך ורק לבית המשפט בתל-אביב תהאהסמכות הבלעדית והייחודית בכל תביעה בקשר למדיניות פרטיות זו.

10. מיזוג, מכירה או שינוי מבנה תאגידי. במקרה שאנו נרכשים על ידי או ממוזגים עם ישות צד שלישי, או במקרה של חדלות פירעוןאו אירוע דומה, אנו שומרים לעצמנו את הזכות להעביר או להקצות מידע אישי בנוגעלאירועים הנ"ל.11. אם יקבע בפסק דין או בהחלטה שיפוטית סופית וחלוטה כי אין תוקף לחלק כלשהובמדיניות פרטיות זו, יהא בטל אותו חלק בלבד וכל שאר חלקי מדיניות פרטיות זו יעמדובתוקפם.

להצטרף לקבוצת הווצאפ
מדיניות פרטיות
התאוררות בעד הדורות הבאים בע״מ (חל״צ)
טלפון 050-4785088
מס׳ ארגון 516792892
כפר גלעדי 18 תל-אביב, ישראל